Regulamin

PolskaMan Triathlon Wolsztyn 2023


IMPREZA

• Międzynarodowe zawody w triathlonie na dystansie długim (3,8/180/42,195) (zwanym dalej „długi“ albo „226”)
• Międzynarodowe zawody w triathlonie na dystansie średnim (1,9/90/21,1) (zwanym dalej „średni“ albo „113”)
• Międzynarodowe zawody w triathlonie na dystansie krótkim (1,5/40/10) (zwanym dalej „krótki“ albo „51.5”)
• Możliwość uczestnictwa jako sztafeta na dystansie krótkim (dodatkowy regulamin sztafet https://www.polskaman.pl/pl/zawody/regulamin-sztafet/)
• Zawody na wszystkich dystansach odbędą się 20.08.2023.
• Start, meta, biuro zawodów będą usytuowane w Parku Miejskim w Wolsztynie.


ORGANIZATOR

​ROBUSTUS Sp. z o.o. Sp. k.
Nowe Tłoki 10f
64-200 Wolsztyn
http://www.PolskaMan.pl
info@polskaman.pl


PATRONAT HONOROWY

Burmistrz Wolsztyna


BIURO ZAWODÓW

Park Miejski w Wolsztynie


WARUNKI UCZESTNICTWA

• Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 19.08.2023 będą miały ukończone 18 lat, oraz stan zdrowia będzie pozwalał na udział w zawodach.
• W drodze wyjątkowej niepełnoletni od 16. roku życia mogą wziąć udział na dystansie 51.5 za osobistą zgodą (w biurze zawodów) rodziców.
• Podczas zawodów, jesteśmy sportowcami, jesteśmy fair! Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania oświadczenia o starcie z własnej woli i na własne ryzyko. – Przepisy Sportowe i Organizacyjne ITU (International Triathlon Union) i PZTri (Polski Związek Triathlonu): https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Competition_Rules_2022_20220128_xxx.pdf i http://triathlon.pl/dokumenty/?id=12
• 2 tygodnie przed imprezą organizator udostępni Race Manual w formie .pdf na swojej stronie, który będzie zawierał wszystkie konieczne informacje dotyczące zawodów. Zapoznanie się z zawartością Race Manual oraz obecność na odprawie technicznej jest obowiązkowa.
• Jazda na kole (drafting) jest zabroniona na wszystkich dystansach.
• Trasa rowerowa jest zamknięta dla ruchu drogowego. Organizator nie może zagwarantować obecności pojedyńczych przypadków. Podczas konkurencji kolarskiej obowiązuje zakaz używania słuchawek do odbioru sygnałów dźwiękowych. Każdy z uczestników obowiązany jest do zastosowania się do przepisów o ruchu drogowym oraz zachowania należytej ostrożoności podczas etapu kolarskiego.
• Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawa o ruchu Drogowym.
• Trasa biegowa nie jest zamknięta.
• W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się na pobocze drogi w sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
• Protesty i odwołania, które wynikają z nieznajomości regulaminu, trasy i Race Manual będą odrzucone.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

​Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za siebie i niniejszym deklaruje, że posiada ubezpieczenie OC o wysokości sumy ubezpieczeniowej adekwatnej do tego rodzaju zawodów oraz ubezpieczenie zdrowotne ważne na terenie Polski. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.


REZYGNACJA PODCZAS ZAWODÓW

Uczestnicy, którzy zrezygnowali z kontynuacji wyścigu, bez względu na powód, muszą natychmiast poinformować o tym fakcie organizatora lub sędziego oraz oddać chip pomiaru czasu w biurze zawodów. Ewentualne koszty (akcja poszukiwawcza, koszty chipa itd.) za niezgłoszone opuszczenie zawodów ponosi zawodnik. Koszty za niezwrócony chip wynoszą PLN 100,-.


LIMIT CZASOWY

Dystans długi:
– pływanie maks. 2,5 godz.
– rower maks. 8 godz.
– całość maks. 17 godz.

Dystans średni:
– pływanie maks. 1,5 godz.
– rower maks. 3,5 godz.
– całość maks. 8 godz.

Dystans krótki:
– pływanie maks. 1 godz.
– rower maks. 1,5 godz.
– całość maks. 4 godz.

Przekroczenie limitu czasowego (cut-off-limit) prowadzi do nie ujęcia w klasyfikacji (DNF).


KATEGORIE WIEKOWE

​K,M 16-17 (tylko 51.5); 18-29; K,M 30-39; K,M 40-49; K,M 50-59; K,M 60+ (K…kobiety, M…mężczyźni)


ZGŁOSZENIA

• Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej, po opłaceniu wpisowego oznaczone jako opłacone. Warunkiem znalezienia się na oficjalnej liście startowej jest wcześniejsze uregulowanie opłaty startowej. Znalezienie się na liście startowej bez opłaty wpisowego nie rezerwuje miejsca startowego.
O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszystkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
• Obowiązuje limit uczestników – 450 uczestników indywidualnych na wszystkich dystansach oraz 150 sztafet razem.
• Termin przyjmowania zgłoszeń 31.07.2023 lub wcześniej do wyczerpania limitu.
• W przypadku zgłoszenia udziału w zawodach w biurze zawodów organizator pobiera dodatkową opłatę w wyskokości PLN 50,-.
• Zawodnikom zgłaszającym się po 31.07.2023, organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego oraz finiszera.
• Za przepisanie numeru startowego na inną osobę oraz zmianę dystansu, będzie pobrana opłata o wysokości PLN 50,- (oraz dopłata do aktualnej ceny dłuższego dystansu). Dokonanie tych zmian jest możliwe tylko do 31.07.2023.
Wszelkie zmiany mogą być dokonywane tylko i wyłącznie mailem na adres info@polskaman.pl.


OPŁATY STARTOWE

Dystans krótki/średni/długi
• PLN 225,-/425,-/575,- do 31.12.2022
W związku z obecną sytuacją gospodarczą kolejne progi opłat startowych będą podawane tydzień przed zmianą.

Uwaga: Uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. Opłaty uiszczone za późno lub ewentualne opłaty za przelew będą doliczone!


Faktury

• Na życzenie zawodnika wysłane mailem na adres info@polskaman.pl, organizator wystawia fakturę. Uwaga: Faktury będą wystawiane wyłącznie na klienta podane w danych kupującego w systemie Przelewy24; tzn. późniejsze zmiany danych nie są możliwe. Faktury za udział w imprezie wystawiane są do 14 dni roboczych po wpływie opłaty na konto. Dokonując zgłoszenia na zawody zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury w formie elektronicznej przez firmę ROBUSTUS Sp. z o.o. Sp. k., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661).


Płatność online przez Przelewy24 (one-click-buy) (linki poniżej)

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

• Dokonanie płatności przez uczestnika celem realizacji zakupu pakietu startowego oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
Zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) uczestnikowi zawierającemu umowę w systemie rejestracji uczestników i sprzedaży pakietów startowych www.polskaman.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
• Postępowanie reklamacyjne:
Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich pakietów startowych zakupionych.
Zakupione pakiety startowe nie podlegają wymianie ani zwrotowi. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub kradzieży pakietów startowych uczestnik powinien się skontaktować z organizatorem w celu ustalenia postępowania reklamacyjnego. Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail info@polskaman.pl lub w formie pisemnej na adres ROBUSTUS Sp. z o.o. Sp. k., Nowe Tłoki 10f, 64-200 Wolsztyn.
• Przy płatności online zostanie doliczona prowizja w wysokości 1,8%.

  • PolskaMan Triathlon 51.5
  • PolskaMan Triathlon 113
  • ​PolskaMan Triathlon 226
  • Zmiana


Osobisty odbiór pakietów startowych dla dystansu 226 możliwy będzie tylko w dniu 19.08.2023 w godzinach 10.00-20.00h w biurze zawodów. Zawodnicy na dystansie 51.5 oraz 113 będą mogli odebrać pakiety w dniu zawodów w godzinach 06.30-13.00h.


NAGRODY

Każdy zawodnik otrzymuje pakiet startowy, finalista zawodów na mecie medal.

Dystans długi
Nagrody pieniężne dla pierwszych trzech zawodników i pierwszych trzech zawodniczek w klasyfikacji generalnej (OPEN K i OPEN M oddzielnie):
1. miejsce PLN 2.500,-
2. miejsce PLN 1.250,-
3. miejsce PLN 650,-
Puchary
• W kategoriach wiekowych 1.-3. miejsca
Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.

Dystans średni
Nagrody pieniężne dla pierwszych trzech zawodników i pierwszych trzech zawodniczek w klasyfikacji generalnej (OPEN K i OPEN M oddzielnie):
1. miejsce PLN 1.250,-
2. miejsce PLN 650,-
3. miejsce PLN 350,-
Puchary
• W kategoriach wiekowych 1.-3. miejsca
Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.

Dystans krótki
Nagrody pieniężne dla pierwszych trzech zawodników i pierwszych trzech zawodniczek w klasyfikacji generalnej (OPEN K i OPEN M oddzielnie):
1. miejsce PLN 650,-
2. miejsce PLN 350,-
3. miejsce PLN 200,-
Puchary
• W kategoriach wiekowych 1.-3. miejsca
Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.


POZOSTAŁE SPRAWY ORGANIZACYJNE

​• Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
• Zawody zostaną rozegrane bez względu na pogodę.
• Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, zmiany trasy, zmiany godziny startu, przerwania lub odwołania zawodów z uwagi na zaistnienie siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć każde zdarzenie o charakterze zewnętrznym, nagłym, któremu nie można zapobiec, w szczególności: trudne warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, wojnę, akty terroru, strajki, stan wody w jeziorze niepozwalający na kąpiele, nowe akty prawne lub decyzje władz administracyjnych uniemożliwiające Organizatorowi przeprowadzenie zawodów. W przypadku wystąpienia zdarzeń o których mowa w zdaniu poprzedzającym, które nie wynikają z winy Organizatora, uczestnikom nie będzie przysługiwał zwrot wpisowego ani żadnych kosztów poniesionych przez zawodnika, a związanych ze startem w w/w zawodach.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do liczenia ilości własnych rund pływackich, rowerowych oraz biegowych. Organizator/pomocnicy oraz wolontariusze nie informują o ilości przebiegniętych km! Uczestnicy nie otrzymają od organizatora informacji o międzyczasach konkurentów.
• Na mecie będzie znajdować się strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
• W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
• Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska. Protesty i odwołania przeciwko dyskwalifikacji i kar muszą być zgłoszone w ciągu 30 minut po przekroczeniu mety u sędziego głównego. Protest musi być złożony w formie pisemnej z własnoręcznim podpisem. Opłata wynosi PLN 200,- i podlega zwrotowi tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.
• Odbiór nagród (pieniądze, nagrody rzeczowe i puchary) może nastąpić wyłącznie OSOBIŚCIE podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Nagrody pieniężne są zwolnione z podatku do kwoty PLN 2000,-; powyżej tej kwoty zostanie potrącony należny podatek 10%.
• Organizator ma prawo do nieprzyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie zawodów.
• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

​• Dane osobowe uczestników PolskaMan Triathlon Wolsztyn będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia i reklamy imprez ​ROBUSTUS Sp. z o.o. Sp. k.
• Dane osobowe uczestników PolskaMan Triathlon Wolsztyn będą wykorzystywane zgodnie z aktualną ustawą. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
• Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, konieczne w celu zakupienia pakietu startowego.
• Dane osobowe będą podane dalej firmie mierzącej czas w celu przeprowadzenia zawodów.
• Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
- wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów,
- podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
• Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu PolskaMan Triathlon oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży oraz każdego innego komercyjnego celu bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych).